Кавун Максим Эдуардович, 1978 г.р.

Адрес: Днепропетровский национальный исторический музей им. Д.И. Яворницкого, просп. Карла Маркса, 18, г. ДнепропетровскУкраина, 49000

Телефон: (0562) 46-05-12

e-mail: mkavun@yandex.ru


Образование
Кандидат исторических наук (2004), исторический факультет, Днепропетровский национальный университет (Украина).

Магистр истории с отличием (2000), исторический факультет, Днепропетровский национальный университет (Украина).

Опыт работы
с 2012 - заведуюший отделом "Музей истории местного самоуправления Днепропетровской области" Днепропетровского национального исторического музея им. Д.И. Яворницкого.

2007-2012 - доцент кафедры Российской истории, Исторический факультет, Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара (Украина).

2003-2007 - преподаватель кафедры Российской истории, Исторический факультет, Днепропетровский национальный университет (Украина).

2000-2003 - аспирант кафедры Российской истории, Исторический факультет, Днепропетровский национальный университет (Украина)

в 2004-2007, 2010-2012 гг. - ведущий рубрики "История города" в днепропетровском издании "Недвижимость в движении"

Имею обширный (15 лет) опыт работы в сферах:
1) аналитические научные исследования (история, культурология, краеведение);
2) публицистика;
3) журналистика.

Дополнительные сведения
Круг научных интересов:
История.
Урбанистика во всех ее смыслах.
Культурология.
Ментальная и культурная география.
Парадигмы колонизационных и урбанизационных процессов.
Эпоха Просвещения в истории мировой культуры.

Регионально-исторические исследования (регионалистика, локальная история, краеведение)- весь спектр дисциплин.

История Екатеринослава-Днепропетровска.
История региона Северного Причерноморья (Новороссия - Южная Украина).

Автор и соавтор 9 монографий и научно-популярных книг.
Автор более 300 опубликованных работ.

Член Национального Союза краеведов Украины (с 1995).

Стипендиат "Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених" (2004-2006).
Стипендиат Фонда "Міжнародний Благодійний Фонд творчої молоді України "Смолоскип" (1996-2004).

Благодарности Городского головы г. Днепропетровска (2006, 2009, 2011 гг.).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
КАВУНА М.Э.:

КНИГИ:

1. Сады и парки в истории Екатеринослава-Днепропетровска. Книга 1. Парк имени Т.Г. Шевченко / М. Э. Кавун. – Д. : Герда, 2009. – 144 с. ISBN 978-966-8856-22-8, ISBN 978-966-8856-20-4

2. Історія міста Дніпропетровська / за наук. ред. А. Г. Болебруха. - Дніпропетровськ : Грані, 2006. - 596 с. – Розділ ІІ. Заснування та становлення Катеринослава як губернського центру (остання чверть XVIII – перша половина XIX ст.). – С. 77–128. ISBN 966-8841-01-8 (укр.)

3. Днепропетровск. Архитекторы / Н.П. Андрущенко, М.Э. Кавун, Н.А. Лопатюк и др.; Под общ. ред. Н.Н. Кондель-Перминовой ; Глав. архитект.-планир. упр. Днепропетровск. гор. сов. Днепропетровск. обл. орг. Нац. союза архитект. Украины. – Киев; Днепропетровск : Издательский дом «А+С», 2006. – 196 с., ил. – Раздел I. Долгий век Екатеринослава (конец XVIII – середина XIX века). – С. 10–50. ISBN 966-8613-18-X

4. Дніпропетровськ: Віхи історії / редкол.: С.А. Квітка (гол. ред.) та ін. – Дніпропетровськ : Грані, 2001. – 256 с. – Гл. ІІІ. Губернське місто (1776–1880). – С. 49-83. ISBN 966-7647-87-0 (укр.)

5. Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області: історичні нариси : у 2 т. / відп. ред. С. І. Світленко. – Д. : АРТ-ПРЕС, 2009. – Т. 1. – 447 с. (У співавторстві).

6. Старт в третье тысячелетие: Очерки о Приднепровье / В. Платонов, В. Мороз, М. Кавун, Л. Пашук, В. Клименко, Л. Маркова. – Днепропетровск : Проспект, 2002. – 304 с.: ил. - ISBN 966-8345-00-2

7. «Секретний» підрозділ галузі: Нариси історії фізико-технічного інституту Дніпропетровського національного університету / Редкол.: М.В. Поляков (кер.) та ін. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2001. – 376 с., іл. – Розд. ІІІ. Факультет чи інститут? Пошуки та рішення (середина 60-х – 70-і рр.). – С. 93-142. (укр.)

8. Історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара / ред. кол.: М. В. Поляков (гол.) та ін. – 4-те вид., переробл і доповн. – Д. : Вид-во ДНУ, 2008. – 308 с. – Розділ 8. У пошуках оптимальної моделі розвитку в умовах пострадянських трансформацій (1991–1998).(Співавтори – В.В. Іваненко, А.Г. Болебрух, Є.І. Бородін). ISBN 978-966-551-259-2 (укр.)


АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ:

1. Кавун М.Е. Походження та рання історія міста Катеринослава: Автореф. дис... канд. іст. наук / 07.00.01 - історія України; Дніпропетр. нац. ун-тет. – Д., 2003. – 20 с.
http://disser.com.ua/contents/28838.html


ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ
(по хронологии):

1. Кавун М.Э. Формирование исторического центра Екатеринослава в конце XVIII – первой половине XIX вв. // З минувшини Подніпров’я: Зб. матеріалів наук. конф., присв. Міжн. дню музеїв, 17 травня 1994 р. – Дніпропетровськ: ВПОП «Дніпро», 1995. – С. 85-87.

2. Кавун М.Э. Формирование г. Екатеринослава в контексте российского градостроительства конца XVIII века // Українсько-російські культурні зв’язки: історія і сучасність: Тези доповідей та повідомлень міжрегіональної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 4-5 грудня 1997 р.). – Дніпропетровськ: АЕК, 1997. – С. 19-22.

3. Кавун М.Е. Картографічний матеріал кінця XVIII ст. як джерело з історії формування м. Катеринослава // Наддніпрянський історико-краєзнавчий збірник. - Дніпропетровськ, 1998. - Вип. 1: Матеріали Першої міжрегіональної історико-краєзнавчої конференції (8-9 жовтня 1998 р., м. Дніпропетровськ). - С. 104-110.

4. Кавун М.Е. Проблема літочислення сучасного Дніпропетровська: суть та шляхи її вирішення // Збірник наукових праць молодих вчених Дніпропетровського державного університету: Історія. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1999. – Вип. 1. – С. 5-13.

5. Кавун М.Е. Створення наукової історії м. Катеринослава-Дніпропетровська: досвід і проблеми // “Історія очима молодих дослідників”: Збірник наукових праць Міжнародної студентської наукової конференції. – Донецьк: ДонДУ, 1999. – Т. І. - С. 258-260.

6. Кавун М.Е. Архітектурний ансамбль козацьких церков середини XVIII ст. в с. Китайгород на Пооріллі // Християнські старожитності Лівобережної України: Збірник наукових праць. – Полтава: Археологія, 1999. – С. 111-115.

7. Кавун М.Э. Екатеринослав пушкинской поры // Литература в контексте культуры: Сборник научных трудов к 200-летию А.С. Пушкина. – Днепропетровск: Днепр-VAL, 2000. – С. 147-151.

8. Кавун М.Е. До історії формування міста Катеринослава у другій половині XVIII ст. (слобода Половиця та її населення) // Історія України: маловідомі імена, події, факти: Зб. статей. – Київ: Рідний край, 2000. – Вип. 11: На пошану академіка НАН України П.Т. Тронька. – С. 50-61.

9. Кавун М.Е. Актуальні питання літочислення міст Півдня та Сходу України // Історія України: маловідомі імена, події, факти: Зб. статей. – К. - Донецьк: Рідний край, 2001. – Вип. 16. - С. 259-264.

10. Кавун М.Е. Катеринославська вчена архівна комісія – центр історико-краєзнавчих досліджень Південної України початку ХХ ст. // Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія “Історія та географія”. – Харків: “ОВС”, 2002. – Вип. 9. – С. 61-64.

11. Кавун М.Е. Топонімія м. Катеринослава-Дніпропетровська як дзеркало соціальних перетворень // Грані. – 2000. – №3 (11). – С. 50-54.

12. Іваненко В.В., Кавун М.Е. Катеринослав-Дніпропетровськ: віхи історичного поступу // Грані. – 2001. – № 1 (15). – С. 4-10.

13. Кавун М.Е. Два Катеринослави: До проблеми історичного континуїтету в розвитку міських поселень Півдня України XVIII – першої половини XIX ст. // Вісник Дніпропетровського Національного університету: Історія та археологія. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – Вип. 6. – С. 147-153.

14. Кавун М.Е. Академік Василь Зуєв – автор наукового опису Півдня України кінця XVIII ст. // Гуманітар. журнал. – 2002. - № 2. – С. 100-106.

15. Кавун М.Е. В.В. Коховський і становлення м. Катеринослава наприкінці XVIII ст. (Матеріали до історії міста) // Вісн. Дніпропетр. Нац. ун-ту: Історія та археологія / Редкол.: С.І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Д.: Вид-во ДНУ, 2002. – Вип. 10. – С. 138-145.

16. Кавун М.Е. Шляхи розвитку нових міст Півдня України кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. (на матеріалах Катеринослава) // Питання аграрної історії України та Росії: Матеріали четверт. наук. читань, присв. пам’яті Д.П. Пойди / Редкол.: В.В. Іваненко (відп. ред.) та ін. – Д.: ВФК «Оксамит-Текс», 2002. – С. 79-85.

17. Кавун М.Е. Джерела з історії міст Півдня України XVIII – XIX ст. в архівосховищах Росії: інформаційні можливості (на прикладі м. Катеринослава) // Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України, УНДІАСД; Редкол.: І.Б. Матяш (гол. ред.) та ін. – К., 2003. – Т. 9. – С. 101-104.

18. Кавун М.Э. Из истории строительства Екатеринослава в конце XVIII в. // Гуманітарний журнал – 2003. – № 1 (17). – С. 67-72.

19. Кавун М.Е. Деякі особливості історіографічних підходів до вивчення історії міст Півдня та Сходу України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами праць Д.І. Яворницького та Д.І. Багалія і Д.П. Міллера) // Древности – 2004: Харьковский ист.-археол. ежегодник. – Харьков: Харьков. ист.-археол. общество; НМЦ «МД», 2004. – С. 91 – 95.

20. Кавун М.Э. «Потемкинские деревни»: современные историографические прочтения культурного мифа // Україна і Росія: досвід історичних зв’язків та перспективи співробітництва: Зб. наук. пр. / За ред. О.І. Кожухаря та В.О. Вєтохіної. – Кривий Ріг: ТОВ “Етюд-Сервіс”, 2004. – С. 480-491.

21. Кавун М.Э. Адам Гуммель и формирование садово-парковых комплексов Екатеринослава (первая половина XIX в.) // Вопросы германской истории: Сб. науч. тр. / Редкол.: С.И. Бобылева (отв. ред.) и др. – Днепропетровск: РИО ДНУ, 2005. – С. 30 – 45.

22. Кавун М.Э. Война как фактор урбогенеза: Опыт культурологического анализа феномена раннего Екатеринослава // Гуманітарний журнал. – 2004. – № 1 – 2. – С. 99 – 103.

23. Кавун М.Е. Історико-культурологічна інтерпретація урбанізаційного процесу у контактних зонах (досвід моделювання ґенези та ранньої історії Новомосковська) // Придніпров’я: Історико-краєзнавчі дослідження: Зб. наук. пр. / Редкол.: С.І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Вип. 2. – Д.: Вид-во ДНУ, 2005. – С. 74 – 90.

24. Кавун М.Э. Гений места: История и культурный облик районов Днепропетровска. Научно-популярный цикл очерков-эссе. Части I - XLI // Недвижимость в движении (Днепропетровск). - 2005. - 16 марта - 28 декабря.

25. Кавун М.Э. Гений места. Истоки современного Днепропетровска // Недвижимость в движении. – 2005. – 16 марта.

26. Кавун М.Е. Проблема «війна та місто»: Катеринослав часів Кримської війни 1853 – 1856 рр. // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. нац пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Майдан, 2006. – Вип. 21-22. – С. 45-49.

27. Кавун М.Э. Архетипы днепровского мегаполиса (Днепропетровск: философия успеха. Часть І) // Недвижимость в движении. – 2006. – 8 марта.

28. Образ війни у масовій свідомості: Велика Вітчизняна війна в осягненні посттоталітарного українського суспільства // Грані. – 2006. – № 3 (47). – С. 3 – 10. (Співавтор – В.В. Іваненко).

29. Урбанізація Причорномор’я та Дніпровського Надпорожжя в контексті методологічного плюралізму світової урбаністики // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник / Редкол.: Г.К. Швидько (гол. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2006. – Вип. 3. – С. 23 – 31.

* * *

МАКСИМ КАВУН - ИНТЕРВЬЮ:

1. Романчук Л. Потемкин задумал Екатеринослав как идеальный город масонов? [Интервью с М.Э. Кавуном об истории возникновения Екатеринослава] // Комсомольская правда в Украине. Днепропетровский выпуск. – 2008. – № 266/48. – 28 нояб. – 4 дек. – С. 32-33.

2. Гуляева О. Где найти переулок Ялицевий? [Интервью с М.Э. Кавуном о современных проблемах городской топонимии Днепропетровска] // Комсомольская правда в Украине. Днепропетровский выпуск. – 2008. – № 269. – 2 дек. – С. 10.

3. Романчук Л. «Вечерка» нашла могилу Поля? Есть версия, что наш знаменитый земляк покоится в кургане в Севастопольском парке [Интервью с М.Э. Кавуном о необходимости археологических раскопок в Севастопольском парке] // Днепр вечерний. – 2008. - __ нояб.

4. Максимов И. «Днепропетровск – это респектабельный мужчина, связанный с властью и бизнесом»: [Интервью с историком и краеведом М.Э. Кавуном] // Событие. – 2007. – 1 февраля. – С. 8.

5. Ляскало Н. "Через тернии к звездам!" // Студенческая газета (Киев). - 2005. - 10 дек.
Рассказ о том, как непросто отстоять свои взгляды и добиться успеха молодому историку, в условиях политизации современной исторической науки.

6. Сухоруких Е. Столица сердца // Днепров. панорама. - 1995. - 4 авг.
Историю застройки г. Екатеринослава исследует юный краевед М.Кавун.

7. Кацман В. Знайти б козацький скарб // Прапор юності. - 1990. - 31 лип.
Краєзнавчими пошуками займається одинадцятирічний Максим Кавун.
Hosted by uCoz