СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ КАВУНА М.Э. за 1995-2004 гг.  

1995

1. Формирование исторического центра Екатеринослава в конце XVIII – первой половине XIX вв. // З минувшини Подніпров’я: Зб. матеріалів наук. конф., присв. Міжнар. дню музеїв, 17 трав. 1994 р. / Упоряд. В.М. Бекетова. – Д.: ВПОП «Дніпро», 1995. – С. 85-87.

1997

2. Формирование г. Екатеринослава в контексте российского градостроительства конца XVIII в. // Українсько-російські культурні зв’язки: історія і сучасність. Міжрегіон. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 4-5 груд. 1997 р.): Тези доп. та повідомл. / Редкол.: В.В. Іваненко (відп. ред.) та ін. – Д.: АЕК, 1997. – С. 19-22.

1998

3. Картографічний матеріал кінця XVIII ст. як джерело з історії формування м. Катеринослава // Наддніпрян. іст.-краєзн. зб. / Редкол.: А.Г. Болебрух (відп. ред.) та ін. – Д.: Етюд-Сервіс, 1998. – Вип. 1: Матеріали Першої міжрегіон. іст.-краєзн. конф. (8-9 жовт. 1998 р., м. Дніпропетровськ). – С. 104-110.

1999

4. Проблема літочислення сучасного Дніпропетровська: суть та шляхи її вирішення // Зб. наук. пр. молод. вчен. Дніпропетр. держ. ун-ту: Історія / Редкол.: А.Г. Болебрух (відп. ред.) та ін. – Д.: Арт-Пресс, 1999. – Вип. 1. – С. 5-13.
5. Створення наукової історії м. Катеринослава-Дніпропетровська: досвід і проблеми // “Історія очима молодих дослідників”: Зб. наук. пр. міжнар. студ. наук. конф. (м. Донецьк, 2-4 груд. 1999 р.). – Донецьк: ДонДУ, 1999. – Т. І. – С. 258-260.
6. Архітектурний ансамбль козацьких церков середини XVIII ст. в с. Китайгород на Пооріллі // Християнські старожитності Лівобережної України: Зб. наук. пр. / Редкол.: О.Б. Супруненко (відп. ред.) та ін. – Полтава: Археологія, 1999. – С. 111-115.

2000

7. Екатеринослав пушкинской поры // Литература в контексте культуры: Сб. науч. тр. к 200-летию А.С. Пушкина / Редкол.: В.А. Гусев (отв. ред.) и др. – Д.: РВА «Дніпро-VAL», 2000. – С. 147-151.
8. Топонімія м. Катеринослава-Дніпропетровська як дзеркало соціальних перетворень // Грані. – 2000. – № 3 (11). – С. 50-54.
9. До історії формування міста Катеринослава у другій половині XVIII ст. (слобода Половиця та її населення) // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Зб. ст. / Редкол.: В.Ю. Пушкін (відп. ред.) та ін. – К.: Рідний край, 2000. – Вип. 11: На пошану акад. НАНУ П.Т. Тронька. – С. 50-61.

2001

10. «Секретний» підрозділ галузі: Нариси історії фізико-технічного інституту Дніпропетровського національного університету / Редкол.: М.В. Поляков (кер.) та ін. – Д.: Вид-во ДНУ, 2001. – 376 с., іл. (У співавторстві). – Розд. ІІІ. Факультет чи інститут? Пошуки та рішення (середина 60-х – 70-і рр.). – С. 93-142.
11. Дніпропетровськ: Віхи історії: Навч. посіб. / Упоряд. А.Г. Болебрух, С.А. Квітка; Редкол.: С.А. Квітка (гол. ред.) та ін. – Д.: Грані, 2001. – 256 с. (У співавторстві). – Гл. ІІІ. Губернське місто (1776 – 1880). – С. 49-83.
12. Катеринослав-Дніпропетровськ: віхи історичного поступу // Грані. – 2001. – № 1 (15). – С. 3-9 (у співавт. з В.В. Іваненком).
13. Два Катеринослави: До проблеми історичного континуїтету в розвитку міських поселень Півдня України XVIII – першої половини XIX ст. // Вісник Дніпропетровського університету: Історія та археологія / ред. кол.: А.Г. Болебрух (відп. ред.) та ін. – Д.: РВВ ДНУ, 2001. – Вип. 6. – С. 147–153.
14. Актуальні питання літочислення міст Півдня та Сходу України // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Зб. ст. / Редкол.: П.Т. Тронько (відп. ред.) та ін. – К. – Донецьк: Рідний край, 2001. – Вип. 16. – С. 259-264.
15. “Золота Роза” Катеринослава // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетр. обл. на 2002 р.: Бібліогр. покажч. / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2001. – С. 165-167.
16. Академік Василь Зуєв подорожує Степовою Україною // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетр. обл. на 2002 р.: Бібліогр. покажч. / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2001. – С. 73–75.
17. Генеральні плани Катеринослава // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетр. обл. на 2002 р.: Бібліогр. покажч. / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2001. – С. 88-90.
18. День народження області // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетр. обл. на 2002 р.: Бібліогр. покажч. / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2001. – С. 84-86.
19. Інститут геотехнічної механіки НАНУ // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетр. обл. на 2002 р.: Бібліогр. покажч. / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2001. – С. 110-113.
20. Олександр Петрович Чекмарьов // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетр. обл. на 2002 р.: Бібліогр. покажч. / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2001. – С. 119-122.
21. Стара Чортомлицька Січ // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетр. обл. на 2002 р.: Бібліогр. покажч. / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2001. – С. 160-164.
22. Утворення Катеринославської губернії // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетр. обл. на 2002 р.: Бібліогр. покажч. / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2001. – С. 141-143.

2002

23. Старт в третье тысячелетие: Очерки о Приднепровье / В. Платонов, В. Мороз, М. Кавун, Л. Пашук, В. Клименко, Л. Маркова. – Д.: Проспект, 2002. – 304 с. (У співавторстві).
24. Академік Василь Зуєв – автор наукового опису Півдня України кінця XVIII ст. // Гуманіт. журн. – 2002. – № 2 (14). – С. 100–106.
25. Катеринославська вчена архівна комісія – центр історико-краєзнавчих досліджень Південної України початку ХХ ст. // Зб. наук. пр. Харк. держ. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди: Серія “Історія та географія”. – Х.: ОВС, 2002. – Вип. 9. – С. 61-64.
26. В.В. Коховський і становлення м. Катеринослава наприкінці XVIII ст. (Матеріали до історії міста) // Вісн. Дніпропетр. Нац. ун-ту: Історія та археологія / Редкол.: С.І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Д.: Вид-во ДНУ, 2002. – Вип. 10. – С. 138-145.
27. Шляхи розвитку нових міст Півдня України кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. (на матеріалах Катеринослава) / М. Е. Кавун // Питання аграрної історії України та Росії: Матеріали четверт. наук. читань, присв. пам’яті Д.П. Пойди / ред. кол.: В.В. Іваненко (відп. ред.) та ін. – Д.: Оксамит-Текс, 2002. – С. 79–85.
28. «Вестник Екатеринославского земства» // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетр. обл. на 2003 р.: Бібліогр. покажч. / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2002. – С. 126-127.
29. Перша газета Катеринослава // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетр. обл. на 2003 р.: Бібліогр. покажч. / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2002. – С. 55-56.
30. Поляков Микола Сергійович // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетр. обл. на 2003 р.: Бібліогр. покажч. / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2002. – С. 71-76.

2003

31. Походження та рання історія міста Катеринослава: Автореф. дис... канд. іст. наук / 07.00.01 – історія України; Дніпропетр. нац. ун-тет. – Д., 2003. – 20 с.
32. Джерела з історії міст Півдня України XVIII – XIX ст. в архівосховищах Росії: інформаційні можливості (на прикладі м. Катеринослава) // Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України, УНДІАСД; Редкол.: І.Б. Матяш (гол. ред.) та ін. – К., 2003. – Т. 9. – С. 101-104.
33. Из истории строительства Екатеринослава в конце XVIII в. // Гуманітарний журнал – Д., 2003. – № 1 (17). – С. 67-72.
34. В знак признательности «Екатеринославскому Ришелье» / В. И. Лазебник, М. Э. Кавун // Наше місто. – 2003. – 18 черв. (У співавт. з В.І. Лазебник).
35. Забутий геолог: [Барбот-де-Марні М.П.] // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетр. обл. на 2004 р.: Бібліогр. покажч. / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2003. – С. 71–72.

2004

36. Деякі особливості історіографічних підходів до вивчення історії міст Півдня та Сходу України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами праць Д.І. Яворницького та Д.І. Багалія і Д.П. Міллера) // Древности – 2004: Харьковский ист.-археол. ежегодник. – Харьков: Харьков. ист.-археол. общество; НМЦ «МД», 2004. – С. 91–95.
37. «Потемкинские деревни»: современные историографические прочтения культурного мифа // Україна і Росія: досвід історичних зв’язків та перспективи співробітництва: Зб. наук. пр. / За ред. О.І. Кожухаря та В.О. Вєтохіної. – Кривий Ріг: ТОВ “Етюд-Сервіс”, 2004. – С. 480-491.
38. Творцы мифов и лжесенсаций: [Ответ на публикации Г. Гуляева и В. Мороза по истории Днепропетровска] // Свое мнение. – 2004. – 15 сент.
39. Три жизни «Золотой Розы» // Недвижимость в движении. – 2004. – 24 нояб.
40. Революция. Как это было сто лет назад. Часть I // Недвижимость в движении. – 2004. – 8 дек.
41. Революция. Как это было сто лет назад. Часть II // Недвижимость в движении. – 2004. – 15 дек.
42. Свидетель путешествия императрицы – «Екатерининская миля» // Недвижимость в движении. – 2004. – 22 дек.
43. Верхньодніпровську – 225 // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетр. обл. на 2005 р.: Бібліогр. видання / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2004. – С. 163–166.
44. Катеринославська перша чоловіча гімназія // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетр. обл. на 2005 р.: Бібліогр. видання / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2004. – С. 99–102.
45. Науковий подвиг та людська драма: [П.П. Ширшов] // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетр. обл. на 2005 р.: Бібліогр. видання / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2004. – С. 144–150.

(С) 1995-2004 МАКСИМ КАВУН


Список публикаций М. Э. Кавуна за 2007-2010 гг.
Список публикаций М. Э. Кавуна за 2005-2006 гг.
Вернуться на главную

Hosted by uCoz